Dat hebben we gehad - Robert Graves

do 23/01/2014 - 10:16 **** De Engelse schrijver en dichter Robert Graves leverde met 'Goodbye to all that' een van de meest memorabele autobiografische geschriften over de Eerste Wereldoorlog.

robert graves engels literatuur autobiografisch eerste wereldoorlog recensie johan de haes

De Eerste Wereldoorlog heeft enkele opmerkelijke autobiografische geschriften opgeleverd. ‘Goodbye to all that’ (Dat hebben we gehad) is er een van de bekendste. Het is in 1929 verschenen, kort nadat Robert Graves zijn vrouw en vier kinderen voor de Amerikaanse dichteres Laura Riding heeft verlaten. ‘Dat hebben we gehad’ is dan ook een autobiografie “met een bedoeling”. De dichter Robert Graves nam met dit boek afscheid van een wereldoorlog waarvan hij de gruwelen en absurditeiten aan de lijve had ondervonden, maar ook van zijn Victoriaanse opvoeding, zijn ongelukkige schooljaren en zijn militaire opleiding, waarvan alles bij elkaar genomen de oorlog in zijn ogen een logisch gevolg was geweest. Het afscheid gold ook Engeland zelf waar hij zich na de Eerste Oorlog niet meer thuis voelde. Het blijft een onvergetelijk boek door zijn rijke anekdotiek en de volgehouden sardonische toon.

Ieren en Duitsers

Robert Graves werd in 1895 in Wimbledon geboren. Dichtbij zijn geboortehuis bevond zich de stamkroeg van de decadente dichter Swinburne, die de baby over de bol zou geaaid hebben. Langs vaderskant waren de Graves een familie met dekens en een bisschop in haar rangen, maar als Ierse protestanten waren ze ook geprivilegieerde outsiders. Vader Graves was onderwijsinspecteur en een dichter van populaire ballades. Hij was in een tweede huwelijk met een Von Ranke getrouwd. De grootoom van Robert Graves was niemand minder dat de vader van de moderne historiografie, Leopold von Ranke. De vakanties in Beieren en het bezoek aan het oude slot van een adellijk familielid behoren tot de gelukkigste en avontuurlijkste momenten van zijn jeugd. Dat enkele neven tijdens de oorlog aan de overzijde vochten (en sneuvelden) raakte hem diep. Dat hij Robert Ranke Graves heette zou nog vaak voor wantrouwen zorgen, zowel op school als aan het front. Zijn gevoelens van haat voor de Franse bondgenoten waren groter dan zijn afkeer van de Duitsers, die hij als de betere soldaten bewonderde. De Franse burgers vond hij ondankbare profiteurs en zelfs de Belgen verdacht hij van opzettelijke overdrijving als ze over de Duitse gruwelen berichtten.

Van school naar loopgraaf

De natuur bij Harlech aan de kust in Wales, waar de familie Graves een buitenverblijf bezat, was een paradijs waaraan officier Graves in de Noord-Franse modder vaak zal moeten denken. Maar eerst bezocht hij een zestal scholen – de ene al gruwelijker dan de andere – en uiteindelijk het zeer elitaire Charterhouse, een public school waar het anti-intellectualisme, de sport en de homo-erotiek welig tierden. Toch vindt hij er begripvolle leraars, poëzieliefhebbers en een vriend. De kuise verliefdheid zal de loopgraven overleven maar niet het schandaal, als deze schooljongen – jonger dan Robert – op een dag een Canadese soldaat probeert te versieren. Tot na de oorlog blijft de maagdelijke en preutse Graves het gezelschap van vooral homofiele soldaten en literatoren verkiezen, onder wie de dichter Siegfried Sassoon. Diens “geleende” anti-oorlogsgedicht werd nog in 1929 door de censuur uit de eerste druk van ‘Goodbye’ verwijderd, en is helaas ook niet in de Nederlandse vertaling terug te vinden. Als Robert Graves, drieëntwintig inmiddels, in 1919 trouwt met de zus van schilder Ben Nicholson - een onpraktische en militante feministe - zijn de vrienden van de jonge dichter hoogst verbaasd.

De eer van het regiment

Van zijn medescholieren in Charterhouse sneuvelde er één op drie en voor elke gesneuvelde waren er vier gewonden. Robert Graves beweert dat zijn jeugdige pacifisme niet kon verhinderen dat hij zich twee dagen na het begin van de oorlog als vrijwilliger aanbood bij de roemrijke Royal Welch Fusiliers, zogezegd omdat de oorlog toch niet lang zou duren – wat de algemene opinie was – en omdat hij bang was om in Oxford te gaan studeren. In werkelijkheid was hij patriottischer en godsdienstiger dan hij de lezer van ‘Dat hebben we gehad’ wil doen geloven. Toch beweert Graves dat vaderlandsliefde en religie geen enkele rol speelden in het kwetsbare moreel van de soldaat. Het geloof in de eer van het regiment en de solidariteit met de medesoldaat hielden de frontsoldaten overeind. Wel zorgde de terugkeer naar het thuisfront telkens voor een schok. De oorlogszuchtige propaganda, de algemene haat voor de mof, zelfs het pacifisme waren Robert Graves vreemd geworden. Als een “progressieve” intellectueel hem vraagt of hij bij een staking op arbeiders zou schieten, antwoordt hij bevestigend. Zijn solidariteit gold de medesoldaat. Graves vond de oorlog absurd maar juist het pacifisme stelde zijn gewisse dood en lijden in vraag. En dat was onverdraaglijk. Hoe gruwelijk de loopgraven en hoe waarschijnlijk zijn nakende dood, Graves wou, nauwelijks hersteld van zijn wonden en zenuwziek door “shellshock”, terug naar de maten die hij niet in de steek wilde laten.

Water koken met een geweerloop

Het verslag van de slag bij Loos en later bij de Somme, net als de periodes van luwte in de strijd zijn fascinerend, gevarieerd en afwisselend van toon. Het hele frontgebeuren komt in beeld. De talrijke anekdoten volgen elkaar op in een zenuwachtig ritme, alsof er nog verwarring en shellshock in de taal verscholen zitten. De grimmige humor, het macabere detail, het onverwachte sentiment en de ongerijmde chaos laten de lezer toe zelf een conclusie te trekken. Zijn verhaal is koel en grimmig, niet opdringerig. En de details zijn onvergetelijk. Een nachtelijke patrouille in niemandsland is minder gevaarlijk dan een verblijf in een loopgraaf. Waarom? Omdat in een loopgraaf alleen je hoofd blootgesteld is en een wonde dus bijna altijd dodelijk. Water wordt gekookt met de heet geschoten loop van een geweer. De verkwisting van ammunitie heeft geen belang. De eerste dode die Graves te zien krijgt is een soldaat die zelfmoord pleegde. Executies voor desertie zijn niet zeldzaam. De bonte kleuren en de geuren van een lijk laten een datering toe. De stank in de loopgraven is niet te harden. Soldaten verkiezen een bezem met aangebonden mes boven het zware geweer met bajonet. Na tweehonderd jaar is de hellebaard terug van weggeweest, klinkt het cynisch. Een jonge rekruut steekt een Duitser een bajonet in de buik en schreeuwt “Erin, eruit, geef acht”, zoals hem tijdens de driloefening werd opgedragen. Oude en nieuwe wapens blijken vaak zo onbetrouwbaar als de bevelen van hogere officieren. Overtuigend is de opmerking dat een soldaat tussen de derde week en de vierde maand aan het front op zijn best is. Tot dan is zijn onervarenheid te groot; nadien beginnen de gevechtsmoeheid en de kapotte zenuwen hun tol te eisen. De grootste minachting gold de stafofficieren en de anglicaanse aalmoezeniers die ver van het front bleven. Van de katholieke priesters met hun Laatste Sacrament werd meer nabijheid en dapperheid geëist. Graves verbleef alles bij elkaar één jaar aan het front, wat zijn overleven uitzonderlijk maakt. Schotwonden in dij en longen, hardnekkige bronchitis en verwoeste zenuwen hielden hem uiteindelijk in Engeland.

De verzwegen muze

Robert Graves eindigt zijn boek met een zestal naoorlogse jaren. Zijn huwelijk liep ondanks de vier kinderen op de klippen. Het anticonformisme van het echtpaar Graves (van wie Graves toch wel klassenbewust en zelfs hautain bleef) liep stuk op de na-oorlogse restauratie, waarbij de werkloze oorlogsveteranen al snel als “gewone burgers” werden behandeld. Verbittering en verruwing was de tol van deze oorlog. ‘Goodbye to all that' is snel tot stand gekomen. Zijn poëzie en andere geschriften vonden weinig bijval. Het oorlogsboek maakte hem bekend. Toch zal Robert Graves niet als oorlogsdichter maar als dichter van de liefde beroemd worden, en als de schrijver van het mytho-poëtische essay ‘The White Godess”, waarin hij de moedergodin als muze op een verhoog plaatst. De masochistische Graves verruilde zijn bazige moeder voor de hysterische dichteres Laura Riding, die slechts in zeer bedekte woorden bedankt wordt voor de omslag in zijn leven, zijn “goodbye to all that”.

Geen betrouwbare tekst

Lezers van de eerste Engelse druk kunnen voor een verrassing komen te staan. Voor deze derde druk (de eerste dateert van 1980) gebruikte Guido Golüke de tekst uit 1957 waarin Graves grondige stilistische en inhoudelijke wijzigingen heeft aangebracht. De tekst werd vlotter maar verdoezelde enigszins de psychologische bronnen ervan, de literaire invloed van zijn vader en de homofilie van zijn eigen jeugdjaren. Medestrijders hebben hem op vele feitelijke onjuistheden gewezen. Maar dat doet weinig af van de verpletterende indruk die het boek nog altijd op de lezer maakt. Dat de uitgever geen gebruik heeft gemaakt van de nieuwe geannoteerde uitgave van Richard Perceval Graves (uit 1995), zal ongetwijfeld een financiële reden hebben. Maar ook deze door Graves gefacelifte tekst blijft een pakkend en memorabel boek.

Johan De Haes
Johan De Haes volgde jarenlang als interviewer en recensent de Engels- en Nederlandstalige literatuur voor Radio 1 en Klara, en nu voor Cobra.be.

['Dat hebben we gehad' - Robert Graves. Vertaald door Guido Golüke en met voorwoord van Stefan Brijs. Uitgegeven bij Ambo, 358p.]